Referat fra årsmøtet 2014

REFERAT ÅRSMØTE 2014

Tid: Torsdag 16.01.2014

Sted: Tennishallen, Ebbestad

Fremmøtte: 15 personer og 12 av disse var stemmeberettigede medlemmer

 

Leder, Sverre Henricks, ønsket velkommen til årsmøte. Det var 15 fremmøtte, og 12 av disse var stemmeberettigede. De fremmøtte utgjør  under 10 % av klubbens medlemmer, noe som sier litt om medlemmenes interresse og engasjement for klubben. Men all honnør til de som satt av kvelden til dette, og stilte opp!

 

Årsmøte godkjente innkalling og Roar Strøm ble valgt til godkjenning av protokoll men siden han ikke var tilstede, må han kontaktes om dette i etterkant. Det ble ikke servering av annet enn kaffe under årsmøte, grunnet manglende kapasitet hos den lokale pizzaleverandøren, så det ble en lang ventetid etter årsmøte før de letter brente pizzaene ble levert. Dette bør tas til etteretning for neste årsmøte, og vurdere en annen pizzabaker……..

1. Godkjenne de stemmeberettigede

Av de 15 fremmøtte, var 12 stemmeberetigede.

 

2. Godkjenne innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

 

3. Valg av ordstyrer

Undertegnede ble beordret inn som ordstyrer, men fikk god hjelp underveis av leder grunnet manglende simultankapasitet med å lede og skrive samtidig.

 

4. Godkjenne styrets årsmeldingen

Sverre leste opp opp årsmeldingen fra styret, og denne ble enstemmig godkjent

 

5. Godkjenne klubbens regnskap i revidert stand

Revisor (Strøm) har revidert og godkjent regnskapet, og dette ble enstemmig vedtatt med
noen få spørsmål som forklaring til enkelte noter, som ikke kunne besvares av de
tilstedeværende styremedlemmer

 

6. Behandle innkomne saker

Det er innkommet 4 saker/forslag av 2 styremedlemmer, og disse ble gjennomgått av årsmøte.

 

  • Forslag om å heve junior, honnør og familiemedlemsskap med 50,-

Avslått med 8 stemmer mot, 2 stemmer for og 2 stemmer blankt

 

  • Forslag om å oppdatere vedtektene ihht tidligere årsmøtevedtak om å utvide styret med en sekretær. Dette ble enstemmig vedtatt

 

  • Forslag om å økonomisk godtgjøring til styremedlemmer ihht §.6 i vedtektene, i form av gratis medlemskap. Dette ble enstemmig vedtatt.

 

  • Forslag om å gi bane og vedlikeholdsleder fullmakt til å lede arbeidet med å prosjektere og sluttføre de påbegynte oppgraderinger av Juvebanen. Dette omfatter å prosjektere og organisere arbeidet, og alle forslag til innkjøp skal behandles av styret før iverksett

 

  • Forslag om at all skyting på Juvebanen er forbudt under oppgradering og vedlikeholdsarbeid. Slikt arbeid skal skiltes på banen, og planlagt arbeid skal også varsles på klubbens hjemmeside så langt det er mulig.

 

7. Fastsette kontingent

Forslag fra styret på at medlemskontingenten økes med 50,- til 500,-  Nye medlemmer

som melder seg inn etter 30. juli betaler halv medlemskontingent for inneværende år som

tidligere. Dette ble enstemmig vedtatt og de nye satsene blir derfor:

 

Medlem: 500,- (økes fra 450,-)

Junior 200,- (tom. året man fyller 20)

Honnør 200,- (fom. året man fyller 67)

Familiemedlemskap (fra medlem nr 2 i samme familie) 300,-

Tilslutning NSF: 285,-

 

8. Vedta budsjett for 2014

Under behandlingen av det foreslåtte budsjett påpekte sekretær at det ikke har vært avsatt midler til innkjøp av klubbvåpen på en god stund. Det ble derfor lagt frem et forslag om å avsette 12 000,- til innkjøp av 1-2 matchvåpen i cal .22, som et motiverende tiltak for nye medlemmer og kursdeltakere. Det er mer motiverende å prøve slike våpen, enn kun å trene med de eksiterende nybegynnerpistolene som er Ruger mark i cal.22. Forslaget ble enstemmig vedtatt og budsjettet skal oppdateres ihht dette.

 

9. Bestemme klubbens organisasjon, jf. § 15.

Kasserer Lillian poengterte at kassererjobben er delt mellom henne og Inge. Og Inge har tatt

ansvar for oppdatering av medlemskap og utsendelse av kontingent. Mens kasserer (Lillian)

har ansvar for kasse og økonomi for øvrig. Begge ønsker å fortsette samarbeide, med å dele på

arbeidet. Årsmøte støtter dette.

 

10. Valg

Verv:

Navn:

År:

På valg:

Leder Sverre Henricks 2014-2016 Gjenvalgt
Nestleder Geir Aronsen 2013-2015 Ikke på valg
Kasserer Lillian Martinsen 2013-2015 Ikke på valg
Sekretær Espen Thommassen 2014-2016 Gjenvalgt
Bane og vedlikeholdsleder Roald Lauritzen 2014-2016 Gjenvalgt
Baneoppmann Johnny Knem 2013-2015 Ikke på valg
NSP oppmann Stein Erik Halvorsen 2013-2015 Ikke på valg
NFPS oppmann Mads Hilden 2014-2016 Gjenvalgt
1.vara bane og feltoppgaver Inge Lauritzen 2014-2016 Gjenvalgt
2.vara bane og feltoppgaver Dag Kristiansen 2013-2015 Ikke på valg
Revisor Roar Strøm 2013-2015 Ikke på valg

 

Valgkomiteen påpeker at klubben kun har 1 revisor, og det skal være 2. Årsmøte foreslår Tom Berger. Sekretær får fullmakt av valgkommiteen og årsmøte til å spørre Tom, og legge svaret frem på første styremøte for eventuelt innvalg.Årsmøte har etterspurt valgkomiteen om de ønsker gjenvalg. Per Maudal ønsket ikke gjenvalg, men Ulf Lauritzen og Knut Wibe Lund tar gjenvalg. Årsmøte forslår Alexander Tangen som nytt medlem, og han tar oppfordringen og ble valgt inn i valgkomiteen.

 

Styret har besluttet å utnevne Dag Kristiansen til æresmedlem i Svelvik sportsskyttere. Dag har gjennom mange år vist stort engasjement og bidrag til klubben. Dette gjelder både sportslige og drift av banen. Han har bidratt med veiledning av unge og gamle medlemmer, nybegynnere og ikke minst med å engasjere både seg selv og andre til at klubben har gjennomført klubbstevner. Og motivert medlemmer til å aktivt å konkurrere i konkurranser i tider der dette har ligget brakk. Han har også bidratt med stort engasjement og tid med drift av Juvebanen, og ved å ta initiativ til den baneoppgraderingen som har funnet sted sist år og som skal avsluttes i 2014. Han fikk udelt en plakett som bevis på dette, og årsmøte gratulerer Dag med utmerkelsen, og håper på fortsatt bidrag i klubben.

 

Årsmøte ble deretter  avsluttet, av leder Sverre Henricks.

 

Etter årsmøte foresto Dag Kristiansen på vegne av baneoppmenn, utdeling av medaljer og premier i baneprogram, felt og cup. Styret har i år besluttet å kun dele ut premier og pokaler til junior, i cupmesterskapet grunnet den økonomiske situasjonen etter baneoppgraderingen i 2013.

 

Espen Thommassen

Sekretær/referent